Izglītības programma - Enerģētika un elektrotehnika

Iegūstamā kvalifikācija - Elektrotehniķis

Iepriekšējā izglītība - Pamatizglītība

Programmas īstenošanas forma - Klātiene

Mācību ilgums - 4 gadi

Iegūstamais izglītības dokumentsDiploms par profesionālo vidējo izglītību (3.līmeņa profesionālā kvalifikācija)

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

Latviešu valoda / Matemātika / Fizika / Ķīmija / Informātika / Svešvalodas / Vēsture /  Ekonomika / Sports

Profesionālie mācību priekšmeti

Ievads specialitātē / Materiālmācība un tehniskās mehānikas pamati / Elektrotehnikas pamati / Elektriskie mērījumi / Metālapstrādes pamati / Rasēšana un automatizētā projektēšana / Elektrotehniķa darba tehnoloģija / Elektroiekārtas un to apkalpošana / Elektroapgāde / Elektriskās mašīnas, piedziņa un automātika / Elektronikas pamati un PLC programmēšana / Darba organizācija / Sabiedrības un cilvēka drošība / Likumdošanas pamati / Praktiskās mācības

Apgūstamās profesionālās prasmes

  • Skicēt un lasīt rasējumus;

  • Veikt elektriskos un neelektriskos mērījumus;

  • Strādāt ar elektriskām shēmām;

  • Veikt montāžas un demontāžas darbus;

  • Plānot, koordinēt un kontrolēt materiālu plūsmas;

  • Noteikt un labot elektriskos bojājumus;

  • Veikt elektroietaišu ierīkošanas darbus, izbūvēt elektroinstalāciju;

  • Veikt elektroiekārtas parametru iestatīšanu un pārbaudi;

  • Izstrādāt montāžas shēmas, pēc principiālajām shēmām, darbiem elektroiekārtās;

  • Veikt elektroiekārtu uzraudzību.

VTDT

Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126.

Telefons/fakss 64130602. e-pasts: info@vtdt.edu.lv