Izglītības programma - Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

Iegūstamā kvalifikācija - Klientu apkalpošanas speciālists

Iepriekšējā izglītība - Pamatizglītība 

Programmas īstenošanas forma - Klātiene

Mācību ilgums - 4 gadi

Iegūstamais izglītības dokuments - Diploms par profesionālo vidējo izglītību (3.līmeņa profesionālā kvalifikācija)

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

Latviešu valoda / Svešvalodas / Matemātika / Informātika / Bioloģija / Ķīmija / Fizika / Ekonomika / Literatūra / Vēsture / Sports

Prakse uzņēmumos 960 stundas 4 gadu laikā 

Profesionālie mācību priekšmeti

Sabiedrības un cilvēka drošība / Ekonomiskā ģeogrāfija / Lietišķo attiecību psiholoģija / Tirdzniecības pakalpojumi / Klientu apkalpošanas pamati / Prezentācijas pamati / Biroja darba organizācija / Lietišķā rakstu valoda, stilistika / Dokumentu pārvaldība / Statistikas pamati / Datormācība / Pirmā profesionālā svešvaloda (angļu valoda) / Otrā profesionālā svešvaloda (krievu valoda) / Trešā profesionālā svešvaloda (vācu valoda) / Grāmatvedības pamati / Komerczinību pamati / Likumdošanas pamati / Arhīva darbs / Tirgvedības pamati / Personāllietvedība / Preču un pakalpojumu serviss / Retorika / Praktiskais darbs

Apgūstamās profesionālās prasmes

  • Informēt esošos un potenciālos klientus par organizācijas produktiem vai pakalpojumiem, organizācijas struktūru;

  • Piedalīties mārketinga pasākumos;

  • Lietot specializētās datorprogrammas un elektroniskos sakaru līdzekļus klientu apkalpošanas procesa nodrošināšanā un dokumentēšanā;

  • Veikt sniegto pakalpojumu finanšu operācijas;

  • Aizpildīt finanšu pirmdokumentus un izstrādāt dažāda veida pārvaldes dokumentus.

VTDT

Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126.

Telefons/fakss 64130602. e-pasts: info@vtdt.edu.lv